Löytöret­ki alkaa, kun matkail­i­ja rantau­tuu Arc­tic Blue Resort Kon­ti­o­lah­teen. Järveltä saa­pu­va näkee ain­ut­laa­tuisen maise­man, jon­ka piilos­sa vapaa-ajankeskuk­sen raken­nuk­set ovat. Alueen juuri valmis­tunut yleis­su­un­nitel­ma piirtää isoa kuvaa, joka hyö­dyn­tää luon­toa mah­dol­lisim­man paljon. Rauhalli­nen luon­to on nykypäivän luk­sus­ta, joten alueelle halu­taan jät­tää luon­non­mukainen tun­nel­ma. Jokaiselle on omaa rauhaa eri puo­lil­la aluet­ta. Paik­ka voi toimia myös tule­vaisu­u­den etätyöparatiisina.

”Tämä on erit­täin uni­ik­ki ja uuden­tyyp­pinen kon­sep­ti. Paikkaan on hyvät yhtey­det maail­mal­ta ja silti saa olla omas­sa rauhas­saan. On järvi­maise­maa ja kumpuil­e­vaa met­sää – kaik­ki samas­sa paikas­sa. Vaik­ka puhutaan isos­ta raken­nusten kokon­aisu­ud­es­ta, luon­toa ja maise­maa säi­lytetään mah­dol­lisim­man paljon. Raken­nuk­set piilote­taan maise­maan, ja hotel­li voidaan häivyt­tää rin­teeseen korkeusero­jen ansios­ta.”
Mat­ti Ponkala
CEO, Ponkala Archi­tects Ltd
(Arkkite­hti­toimis­to Ponkala Oy)

Alue rakentuu ympäristön erityislaatuisia ominaisuuksia kunnioittaen


Monipuolisu­us on huomioitu Arkkite­hti­toimis­to Ponkala Oy:n toteut­ta­mas­sa alueen yleis­su­un­nitel­mas­sa. Vahvuute­na on se, että aluet­ta voi kehit­tää vai­heit­tain eikä yhden osa-alueen valmis­tu­mista tarvitse odot­taa ennen seu­raa­van aloit­tamista. Resortin kokon­aisu­u­teen kuu­lu­vat raken­nuk­set voivat olla mon­en­tyyp­pisiä ja eri kokoisia. Yleis­su­un­nitel­ma antaa mah­dol­lisu­u­den rak­en­taa vaikka­pa joka kort­telista eri­laisen.
Alueelle tavoitel­lut ensim­mäiset malli­talot ovat vah­vasti Arc­tic Blue Resortin brändi­in ja kon­sep­ti­in sovel­tuvia, ja ne anta­vat esi­makua tulev­as­ta. Tämän jäl­keen alueelle tule­vat raken­nuk­set piir­tyvät lop­ulliseen muo­toon­sa arkkitehtisuunnittelussa.

Ympäristö tarjoaa ainutlaatuiset puitteet täydelliselle irtiotolle


Pieni oma rantakei­das. Ran­nas­sa ole­vat kohteet on yleis­su­un­nitel­mas­sa kuin pudotet­tu met­sän keskelle, jot­ta luon­toa tarvit­see muut­taa vain vält­tämät­tömän ver­ran. Rannal­ta on lyhyt mat­ka palvelu­iden ja urheiluken­tän ääreen.
Pienet yhteisöt muo­dos­tu­vat suun­nitel­mas­sa sisä­maan kort­telei­hin, jois­sa voi olla puis­tom­aista ja ympärivuo­tista asum­ista. Hulevesistä kerätään pieniä lampia kort­telei­den väli­in. Use­ampi per­he voi vaikka­pa vuokra­ta koko kort­telin itselleen. Ne sopi­si­vat main­iosti myös urheilujoukkueille.

Arctic Blue Resort Kontiolahti mahdollistaa uudet innovaatiot


Ekol­o­gisu­us toimii alueen ohjen­uo­rana ja tar­joaa huikeat mah­dol­lisu­udet uusi­in kokeilui­hin. Resortin toimin­nas­sa hiil­i­jalan kom­pen­soin­ti on leiv­ot­tu suun­nitel­maan sisään. Puus­toa säi­lytetään mah­dol­lisim­man paljon – ovathan puut eri­no­maisia hiilin­ielu­ja. Ekol­o­gisu­us voidaan huomioi­da niin raken­nus­ma­te­ri­aaleis­sa kuin uusi­u­tu­van ener­gian hyö­dyn­tämisessä. Tavoit­teena on pitää kul­je­tus­matkat lyhy­inä, joten lähialueen toimit­ta­jia hyö­dyn­netään mah­dol­lisuuk­sien mukaan. Alueen sisäl­lä kan­nuste­taan liikku­maan jalan, pyöräillen, sähköisil­lä kulku­peleil­lä – tai vaikka­pa hiihtäen.

Lisätietoja alueen yleissuunnitelmasta:


Mat­ti Ponkala, CEO
Ponkala Archi­tects Ltd (Arkkite­hti­toimis­to Ponkala Oy)
+358 400 668 555