MEISTÄ

TASAPAINOSSA ARKTISEN
LUONNON KANSSA

Maail­man  raikkain­ta  ilmaa ja uni­ver­sum­in lois­teliain  tähti­taivas. Kirkasve­tiset  kalarikkaat  järvet, mar­jaisat met­sät,  erä­maat ja rotko­laak­sot. Suomen  vier­aan­varaisin  kansa ja paikalli­sista luo­mu­raa­ka-aineista  loi­hdi­tut kuli­nar­is­tiset herkut. Rauhaa ja toimin­nal­lisu­us kaikessa luon­toa kun­nioit­ten. Tätä  kaikkea tulee ole­maan Arc­tic Blue Resort Kon­ti­o­lahti — kätket­ty  aarre, jos­sa maail­man murheille paine­taan pause. 

“Arc­tic Brands Group on pieni, mut­ta voimakkaasti kas­va­va yri­tys Suomes­ta. Maas­ta, jon­ka tuhan­net järvet ja mit­taa­mat­tomat met­sät tekevät luon­nos­tamme ain­ut­laa­tuisen puh­das­ta ja vehreää. Yhtiömme ei luo juo­matuot­tei­ta, me luomme koke­muk­sia. Nyt olemme läht­e­neet mukaan majoi­tus- ja rav­it­se­mus­toim­intaan. Arc­tic Blue  Resort Kon­ti­o­lahti on Suomen Pohjois-Kar­jalaan kätket­ty aarre, joka tulee tar­joa­maan  luon­non­va­roi­neen ja palveluineen ain­ut­laa­tuiset puit­teet  rauhoit­tua  ja rentoutua. Ja  aktivi­teetit  vah­vas­sa  vuorovaikut­teisu­udessa ark­tisen luon­nonympäristön kanssa. 

Uuden­laises­sa majoi­tus- ja vapaa-ajankeskuk­ses­sa kan­nuste­taan käyt­tämään luon­non­va­ro­ja järkeväm­min. Eet­ti­nen ajat­telu ja ekologi­nen toim­inta ovat paikan keskeisim­mät arvot. Arvot pro­jisoitu­vat raken­nuk­sis­sa, ruos­sa, palveluis­sa, liikku­mises­sa, jäte­huol­los­sa, ihan kaikessa. Vieraiden osal­lis­tu­mi­nen luon­non­va­ro­jen säästämiseen tul­laan kom­pen­soimaan myös hinnoittelussa.”

Mikko Spoof
Vice Pres­i­dent, founder of Arc­tic Brands Group

YHTEYSTIEDOT

Rak­en­t­a­mi­nen on alka­nut ja han­kkeen eten­e­mi­saikataulus­ta
tul­laan tiedot­ta­maan täl­lä sivustolla. 

Lisätiedot:

Jari Tuononen
Kon­ti­o­lah­den kun­ta,
Kun­nan­jo­hta­ja

+358 50 435 8700
jari.tuononen@kontiolahti.fi
www.kontiolahti.fi

Toni Euras­to
Brand Man­ag­er

+358 45 656 7323
toni.eurastoarcticbrandsgroup.com
www.arcticbrandsgroup.com